top of page

Verkavelingen

Verkavelen is het creëren van één of meerdere bouwgronden uit één of meerdere percelen.

Bij het verkavelen dient er een verkavelingsvergunning bekomen te worden vooraleer er op een perceel gebouwd kan worden.

Sinds januari 2018 is het omgevingsloket opgericht. Vanaf toen, dient elke verkaveling, of beter gezegd de omgevingsvergunning, via dit digitale loket aangevraagd te worden.

Om over te gaan tot het verkavelen van een bepaald bebouwd of onbebouwd perceel dient er een vooronderzoek te gebeuren. Tijdens dit vooronderzoek worden de mogelijkheden van het perceel in kwestie onderzocht. Het perceel wordt opgemeten en nauwkeurig in kaart gebracht, vervolgens wordt er aan de hand van de opmetingsplannen een voorstel opgemaakt.

Ieder dossier wordt door ons vakkundig onderzocht en besproken met de bevoegde instanties om de kans tot slagen te maximaliseren.

Naast een nieuwe verkavelingsaanvraag kan er ook een verkavelingswijziging of een bijstelling van een bestaande verkaveling aangevraagd worden.

Indien er bepaalde stedenbouwkundige voorschriften van de reeds vergunde verkaveling gewijzigd dienen te worden of wanneer er een verandering van de perceelsgrenzen wenst te worden bekomen, dient de oorspronkelijke verkaveling te worden gewijzigd. Het aanvragen van een verkavelingswijzing wordt net zoals de gewone verkaveling via het digitale omgevingsloket aangevraagd.

Elk dossier wordt met passie behandeld en telkens wordt er geluisterd naar de wensen van de klant. 

bottom of page